city-4490237_1920

Odszkodowanie za wypadek w tramwaju

Jeżeli doznamy szkody w wyniku wypadku w tramwaju, autobusie, czy innym środku komunikacji miejskiej, należy nam się stosowne zadośćuczynienie. Przedsiębiorstwo komunikacyjne odpowiada bowiem na zasadzie ryzyka, co oznacza, że zwolnić się może od tej odpowiedzialności tylko w trzech konkretnych przypadkach: jeżeli wypadek był spowodowany przez siłę wyższą, z wyłącznej winy osoby trzeciej lub z wyłącznej winy samego poszkodowanego. W typowej więc sytuacji odszkodowanie będzie nam przysługiwać.

Czytaj więcej

tingey-injury-law-firm-nSpj-Z12lX0-unsplash

Do jakiego sądu kieruje się sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

W zakresie postępowania cywilnego możemy wyróżnić dwa rodzaje właściwości sądów: rzeczową i miejscową. Warto znać zasady, według których przypisywana jest właściwość sądu, tak aby wiedzieć, do którego sądu wnieść konkretny pozew.

Podstawowe znaczenie przy określaniu właściwości rzeczowej sądu ma wartość przedmiotu sporu, a więc kwota, której domagamy się od sprawcy szkody. Jeżeli nie przekracza ona kwoty 75.000 złotych, sprawę kierujemy do Sądu Rejonowego; jeżeli jest wyższa – do Sądu Okręgowego. Właściwości Sądu Okręgowego podlega również każda sprawa o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.
Czytaj więcej

obrazek wpis 1

Ile zasądzają sądy za złamaną rękę?

Według art. 444 Kodeksu Cywilnego W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W art. 445 czytamy ponadto, że sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Warto zauważyć, że często nie jesteśmy świadomi tego, że przysługuje nam odszkodowanie, a jeżeli nawet o tym wiemy – wielokrotnie zadawalamy się kwotą wypłacaną przez ubezpieczyciela, która w praktyce najczęściej jest mocno zaniżona. Jeżeli zdecydujemy się na drogę sądową, mamy duże szanse na uzyskanie znacznie wyższego odszkodowania.
Czytaj więcej

nazdor

Kto odpowiada za osoby, które nie ukończyły trzynastego roku życia i za osoby niepoczytalne?

Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru
Według Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność ponosimy przede wszystkim za swoje własne zawinione działania. Istnieje jednak parę sytuacji, w których odpowiedzialność poniesiemy, pomimo że to nie my jesteśmy winni zdarzenia. Przykładem jest sytuacja, w której jesteśmy zobowiązani do nadzoru nad konkretną osobą, która nie posiada tzw. zdolności deliktowej – nie można jej nigdy przypisać winy. Mowa tu po pierwsze o osobach, które nie ukończyły trzynastego roku życia oraz po drugie – o osobach niepoczytalnych (a więc takich, które znajdują się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli – do tego grona zaliczamy również osoby będące pod wpływem napojów odurzających albo podobnych środków, o ile nie wywołały stanu niepoczytalności swoim zawinionym zachowaniem) – art. 426 k.c.

Czytaj więcej

glass-1497232_1920 (1)

Obowiązek zapobieżenia szkodzie

Według art. 415 Kodeksu Cywilnego Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Ta zasada konstruuje odpowiedzialność odszkodowawczą, według której każdy, któremu została wyrządzona szkoda posiada roszczenie odszkodowawcze w stosunku do sprawcy szkody. Kodeks Cywilny przewiduje jednak również sytuację, w której możemy żądać od innych zaprzestania konkretnego działania jeszcze zanim zostanie nam wyrządzona szkoda.

Czytaj więcej

zderzenie-z-dzikiem-3

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta

Kto jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez zwierzę? Kodeks Cywilny rozstrzyga to zagadnienie, stanowiąc w art. 431 §1, że ten, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje jest zobowiązany do naprawy wyrządzonej przez nie szkody. Chodzi więc nie tylko o właściciela psa czy kota, ale również każdego, kto sprawuje pieczę nad zwierzęciem przez dłuższy czas dla własnych celów – niekoniecznie majątkowych. Zakresem odpowiedzialności objęte są więc nie tylko zwierzęta domowe, ale także dzikie, przebywające np. w ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, cyrkach, fermach hodowlanych.

Czytaj więcej

pexels-marcus-aurelius-4064696

Kapitalizacja renty

Sąd w niektórych wypadkach może przyznać poszkodowanemu rentę odszkodowawczą. Ma to miejsce w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, kiedy poszkodowany traci częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, zwiększają się jego potrzeby lub zmniejszają widoki powodzenia na przyszłość (art. 444 §2 KC). Również w wypadku śmierci osoby, która była zobowiązana do płacenia alimentów, osobie z tego powodu poszkodowanej przysługuje renta – podobnie z osobami, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania (art. 446 §2 KC).

Czytaj więcej

holiday

Odszkodowanie za nieudane wakacje

Urlop to czas, który chcemy wykorzystać jak najlepiej – i mamy do tego pełne prawo. Co więc zrobić, kiedy warunki zaplanowanych przez nas wakacji znacznie odbiegają od warunków, które zostały nam obiecane w umowie o organizację imprezy turystycznej? Niezorganizowanie obiecanych wycieczek czy nieodpowiednie zakwaterowanie stanowią uchybienie konkretnym postanowieniom umowy, można więc w razie ich niewykonania ubiegać się o odszkodowanie.

Czytaj więcej

danger

Szkoda wyrządzona przez produkt niebezpieczny

Masowa produkcja przedmiotów o nowoczesnej i skomplikowanej technologii stale się rozszerza, dlatego też stale wzrasta zagrożenie szkody dla ich nabywców. W celu ich ochrony zostały uchwalone konkretne akty prawne, min. dyrektywa z 25.7.1985r. w sprawie ujednolicenia prawnych i administracyjnych przepisów państw członkowskich o odpowiedzialności za wadliwe produkty. Na podstawie tej dyrektywy do polskiego Kodeksu Cywilnego włączone zostały przepisy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Czytaj więcej

road

Kto nam zapłaci za uszkodzone drogi?

Niejednokrotnie na niezadbanych drogach dochodzi do uszkodzeń pojazdów. Zakup części samochodowych, wymiana opon czy naprawa samochodu łączą się zazwyczaj z dużymi wydatkami, dlatego warto pamiętać, że mamy prawo do odszkodowania z tego tytułu.

Czytaj więcej