rolnictwo2

WYPADEK W ROLNICTWIE

Osoba poszkodowana przy pracach żniwnych, innych pracach rolniczych, w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego może liczyć na odszkodowanie za poniesioną szkodę na osobie czy też na mieniu (np. gdy zwięrzę rolnika uszkodzi samochód lub inną rzecz ) z ubezpieczenia OC rolników, które ma obowiązek posiadać każdy rolnik.

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje swoim zakresem oprócz rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne również osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym a także osoby pracujące z rolnikiem w tymże gospodarstwie rolnym.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie w rolnictwie z ubezpieczenia OC rolników?

Osoba, która na skutek zdarzenia doznała szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, o ile powstała ona w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU

ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU

Jeżeli ucierpiałeś w wypadku z winy innej osoby, nie ma znaczenia czy byłeś pasażerem auta, kierowcą, rowerzystą czy też pieszym. Przysługuje Ci odszkodowanie powypadkowe. Również wtedy gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź nie miał wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ( OC ).

Odszkodowanie przysługuje Ci także, jeżeli nie z Twojej winy doszło do poślizgnięcia, potknięcia lub upadku np. w sklepie, pubie, restauracji czy na chodniku.
Odpowiedzialność za utrzymanie dróg i chodników w należytym stanie spoczywa na władzach lokalnych. Istotną kwestią jest udowodnienie, iż droga lub chodnik były niebezpieczne dla pieszych.

swieczki2

ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Odszkodowanie należy się także osobom, które straciły bliską osobę w wypadku komunikacyjnym. Zadośćuczynienie za śmieć członka rodziny w wypadku komunikacyjnym przysługuje z OC sprawcy zdarzenia. Starać się o nie mogą bliscy ofiary – rodzice, dzieci, małżonkowie, a także dziadkowie, rodzeństwo czy nawet konkubenci.

lekarz2

BŁĄD MEDYCZNY

Błąd medyczny to zdarzenie na zdrowiu lub osobie pacjenta wywołane najczęściej niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem między innymi lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób wykonujących czynności medyczne.

Do najczęstszych postaci błędu medycznego należą:

  • zaniechania w diagnostyce, źle przeprowadzona operacja
  • błędna diagnoza, złe rozpoznanie choroby, niewykrycie choroby
  • zaniechania w leczeniu

nieprawidłowe leczenie (w szczególności błędny wybór sposobu leczenia, nierzetelnie przeprowadzane zabiegi, błędy podczas samych zabiegów, korzystanie z niesprawnego sprzętu, stosowanie niewłaściwych leków, niewłaściwe metody rehabilitacji, niewłaściwa opieka nad pacjentem podczas jego pobytu w placówce służby zdrowia.

szyba2

SZKODA RZECZOWA

Szkoda rzeczowa powstaje na skutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. Polega ona na zmniejszeniu majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia, z którym ustawodawca wiąże powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej.

W praktyce w ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które w wyniku wypadku utraciły, uszkodziły lub zniszczyły pojazd mechaniczny lub poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (pożary, huragany, zalania, kradzieże etc.).

W przypadku odszkodowania z tzw. OC sprawcy szkody tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, powstałe szkody dotyczą najczęściej:

• uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu
• uszkodzenia lub zniszczenia odzieży
• kosztów holowania pojazdu
• kosztów wynajmu samochodu zastępczego

Szkoda w pojeździe zgłoszona do likwidacji zakładowi ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, zwyczajowo kwalifikowana jest jako:

• szkoda częściowa – gdy pojazd nadaje się do naprawy
• szkoda całkowita – gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody (z tym wyjątkiem, że w wypadku ubezpieczenia autocasco zasady ustalania definicji szkody całkowitej należą do ubezpieczyciela i są zawarte w ogólnych warunkach umowy)

praca2

WYPADEK W PRACY

Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Osobom poszkodowanym należy się z tego tytułu odszkodowanie, którego można dochodzić z ubezpieczenia społecznego oraz bezpośrednio od pracodawcy.

Warto mieć na uwadze, iż wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia (firmy budowlane, kolej, górnictwo, koncerny paliwowe, przedsiębiorstwa wodociągowe i energetyczne), odpowiada za powstały uszczerbek niezależnie od stopnia winy – ich odpowiedzialność kształtuje się bowiem na zasadzie ryzyka.

W porównaniu do świadczeń uzyskiwanych z ZUS, odszkodowanie dochodzone bezpośrednio od pracodawcy przedstawia się znacznie korzystniej, ponieważ nie ma ustawowych ograniczeń jego wysokości. Uzyskiwane tą drogą kwoty mogą osiągać pułap nawet kilkudziesięciu, a w przypadku śmierci bądź ciężkiego kalectwa, nawet kilkuset tysięcy złotych.