tingey-injury-law-firm-nSpj-Z12lX0-unsplash

Do jakiego sądu kieruje się sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

W zakresie postępowania cywilnego możemy wyróżnić dwa rodzaje właściwości sądów: rzeczową i miejscową. Warto znać zasady, według których przypisywana jest właściwość sądu, tak aby wiedzieć, do którego sądu wnieść konkretny pozew.

Podstawowe znaczenie przy określaniu właściwości rzeczowej sądu ma wartość przedmiotu sporu, a więc kwota, której domagamy się od sprawcy szkody. Jeżeli nie przekracza ona kwoty 75.000 złotych, sprawę kierujemy do Sądu Rejonowego; jeżeli jest wyższa – do Sądu Okręgowego. Właściwości Sądu Okręgowego podlega również każda sprawa o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Istnieje dużo więcej reguł dotyczących właściwości miejscowej sądu. Zasada stanowi, że powództwo wytaczamy przed sąd, w którym pozwany ma swoje miejsce zamieszkania bądź siedzibę.

Istnieje jednak szereg innych reguł, według których można wyznaczyć właściwość miejscową – to powód wybiera, w którym sądzie wytoczy powództwo. I tak, w sporach wynikających z umów sądem właściwym może być sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy, a w przypadku roszczeń z czynów niedozwolonych może to być sąd właściwy dla okręgu, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Od tych zasad z kolei występują kolejne wyjątki: Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. Dopiero w braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Jeżeli natomiast powództwo wynikać będzie z umowy ubezpieczenia, właściwość miejscową można ustalić na podstawie zasad ogólnych lub według miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Jeśli sporządzenie pozwu o odszkodowanie /zadośćuczynienie sprawa Ci problemy, warto skorzystać z usług profesjonalisty. Wiemy jak prowadzić skutecznie sprawę przed sądem. Zawsze można przesłać dokumentację do bezpłatnej weryfikacji przez Kancelarię Odszkodowawczą Unicover. Po tym sam zdecydujesz, czy jest Ci potrzebna pomoc w uzyskaniu odszkodowań.

Kancelaria Odszkodowawcza Unicover mieści się w Gdyni, jednakże prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.