wheelchair-3948122_1920 (1)

Mój bliski ucierpiał w wypadku

Odszkodowanie dla osoby, która ucierpiała w wypadku zdaje się być czymś zgoła oczywistym. Warto jednak wiedzieć, że odszkodowanie należy nam się również wtedy, kiedy to osoba dla nas najbliższa doznała szkody.

Odpowiedzialność odszkodowawcza zachodzi przede wszystkim wtedy, kiedy w wyniku wypadku bliska nam osoba zmarła, o czym stanowi art. 446 Kodeksu Cywilnego. Przede wszystkim jesteśmy uprawnieni do zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego. Jeżeli na osobie zmarłej ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, można żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty, w wysokości odpowiadającej naszym potrzebom oraz korespondującej z możliwościami zarobkowymi osoby zmarłej.

Taka renta może przysługiwać osobie bliskiej także wtedy, gdy zmarły dobrowolnie dostarczał jej środków utrzymania, jeżeli sąd stwierdzi, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Zawsze można też domagać się stosownego odszkodowania, jeżeli sytuacja życiowa najbliższego członka rodziny zmarłego uległa wskutek jego śmierci znacznemu pogorszeniu. Najbliższy członek rodziny może też domagać się zadośćuczynienia za cierpienia wywołane śmiercią osoby zmarłej.

Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko w wypadku śmierci najbliższego możemy domagać się odszkodowania. Sąd Najwyższy w uchwale z 27 marca 2018 r. (sygn. akt III CZP 36/17) orzekł, że zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przysługuje również osobie najbliższej poszkodowanego, który doznał trwałego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Stwierdzono bowiem, że utrata więzi bliskości, które są dobrem chronionym prawnie, zachodzi nie tylko w wypadku śmierci, ale również w przypadkach takich jak głębokie upośledzenie funkcji życiowych wskutek uszczerbków zdrowia najcięższych, nieodwracalnych i wyłączających możliwość zachowania bliskości z osobą najbliższą. Jeżeli więc stan zdrowia osoby ucierpiałej wskutek wypadku nie pozwala jej na kontynuowanie bliskich więzów, które pielęgnowała jeszcze przed zdarzeniem, wtedy również osobie bliskiej należy się odszkodowanie.