road

Kto nam zapłaci za uszkodzone drogi?

Niejednokrotnie na niezadbanych drogach dochodzi do uszkodzeń pojazdów. Zakup części samochodowych, wymiana opon czy naprawa samochodu łączą się zazwyczaj z dużymi wydatkami, dlatego warto pamiętać, że mamy prawo do odszkodowania z tego tytułu.

Artykuł 19 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku stanowi, jaki podmiot jest odpowiedzialny za zarząd daną drogą, według ich podziału na wojewódzkie, powiatowe czy gminne.

W artykule 20 wskazanej ustawy wymienione zostały główne obowiązki spoczywające na zarządcy. Są to między innymi przeciwdziałanie niszczeniu dróg, utrzymywanie przydrożnych pasów zieleni czy koordynacja robót drogowych. Najważniejszym jest jednak punk stanowiący o obowiązku utrzymania dróg oraz chodników w należytym stanie, gdyż tego rodzaju zaniedbania stanowią najczęstszą przyczynę szkód kierowców.

Warto pamiętać, że nie tylko uszkodzenia powierzchni drogi, ale także jej niewłaściwe wykonanie mogą stanowić podstawę do wypłaty odpowiedniej sumy, jeśli tylko było to przyczyną doznanej szkody.

W takiej sytuacji konieczne jest przed wszystkim udokumentowanie uszkodzonego bądź zaniedbanego fragmentu jezdni oraz szkód powstałych na pojeździe. Obowiązek utrzymania dróg, a także kontroli ich stanu uregulowany ustawowo sprawia, że dochodzenie odszkodowania nie jest trudnym zadaniem i są duże szanse na pełen sukces.