glass-1497232_1920 (1)

Obowiązek zapobieżenia szkodzie

Według art. 415 Kodeksu Cywilnego Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Ta zasada konstruuje odpowiedzialność odszkodowawczą, według której każdy, któremu została wyrządzona szkoda posiada roszczenie odszkodowawcze w stosunku do sprawcy szkody. Kodeks Cywilny przewiduje jednak również sytuację, w której możemy żądać od innych zaprzestania konkretnego działania jeszcze zanim zostanie nam wyrządzona szkoda.

Taka sytuacje powstaje, kiedy zachowanie się konkretnej osoby, a w szczególności brak należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo stan posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia bezpośrednio zagraża nam szkodą. W takim wypadku mamy prawo żądać przedsięwzięcia środków niezbędnych do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby również dania odpowiedniego zabezpieczenia. (art. 439 k.c.)

Źródłem zagrożenia musi być zawsze czyjeś zachowanie, które jest obiektywnie bezprawne.