steps-388914_1920

Kto odpowiada za upadek na klatce schodowej?

Upadek na klatce schodowej może okazać się brzemienny w skutkach, szczególnie jeżeli w jego wyniku doznamy poważnego uszczerbku na zdrowiu. Należy pamiętać, że jeżeli wypadek został spowodowany nieodpowiednim oznakowaniem budynku albo faktem, że klatka jest niewyremontowana, należy się nam się odszkodowanie.

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W podanej sytuacji zobowiązanym do naprawienia szkody będzie więc najczęściej zarządca budynku, który nie dopilnował, aby klatka schodowa spełniała wszelkie warunki bezpieczeństwa. Jeżeli zdarzy się nam taki wypadek, należy jak najdokładniej udokumentować miejsce zdarzenia oraz zaistniałą szkodę, proces leczenia itd. Pierwszym krokiem do odszkodowania będzie wystosowanie pisma do zarządcy budynku o wskazanie firmy, w której jest ubezpieczony.

Na etapie procesu sądowego kluczowe znaczenie mieć będzie opinia biegłego, który stwierdzi, czy w istocie stan klatki schodowej zagrażał bezpieczeństwu jego użytkowników. Ważne będą też zgromadzone wcześniej dokumenty, jak i zeznania świadków. Jeżeli w procesie uda się udowodnić winę zarządcy, poszkodowanemu zostanie przyznane odszkodowanie o wysokości odpowiadającej jego uszczerbkowi na zdrowiu.