zderzenie-z-dzikiem-3

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta

Kto jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez zwierzę? Kodeks Cywilny rozstrzyga to zagadnienie, stanowiąc w art. 431 §1, że ten, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje jest zobowiązany do naprawy wyrządzonej przez nie szkody. Chodzi więc nie tylko o właściciela psa czy kota, ale również każdego, kto sprawuje pieczę nad zwierzęciem przez dłuższy czas dla własnych celów – niekoniecznie majątkowych. Zakresem odpowiedzialności objęte są więc nie tylko zwierzęta domowe, ale także dzikie, przebywające np. w ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, cyrkach, fermach hodowlanych.

Osoba odpowiedzialna nie musi więc koniecznie być właścicielem zwierzęcia; kto więc powinien naprawić szkodę wyrządzoną przez zwierzę żyjące w stanie wolnym? Taka sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny odpowiadają dzierżawcy lub zarządcy odpowiednich obwodów łowieckich, a jeżeli takich brak – Skarb Państwa (ustawa z 13.10.1995r – Prawo łowieckie). Skarb Państwa odpowiedzialny jest również za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

Odpowiedzialność za zwierzęta opiera się na zasadzie winy w nadzorze nad zwierzęciem, która jest domniemana – to chowający lub posługujący się zwierzęciem musi wykazać brak winy. Jednak nawet jeżeli mu się to uda, możliwa jest również jego odpowiedzialność na zasadzie słuszności – można żądać od niego całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego jego i poszkodowanego, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. (art. 431 §2 k.c.)