tinggal-di-apartemen

Odpowiedzialność za wyrzucenie, spadnięcie lub wylanie przedmiotu

Istnieją pewne konkretne sytuacje, kiedy odszkodowania możemy żądać niezależnie od tego, czy możemy przypisać konkretnej osobie winę. Do tej kategorii niewątpliwie należą sytuacje, w których szkoda została wyrządzona przez konkretną rzecz. Kodeks cywilny mówi wprost o odpowiedzialności za wyrzucenie, spadnięcie lub wylanie przedmiotu; może chodzić więc o spadnięcie doniczki z parapetu albo wylanie wody, jeżeli wyrządziło szkodę na osobie lub mieniu. Odpowiedzialność ponosi ten, kto zajmuje pomieszczenie, z którego pochodzi dany przedmiot. Nie chodzi więc wyłącznie o właściciela czy najemcę pomieszczenia, ale również np. o osobę zajmującą pokój hotelowy.

Istnieją jednak pewne okoliczności, które „usprawiedliwiają” osobę zajmującą pomieszczenie i zwalniają ją od odpowiedzialności. Są to:

  • Siła wyższa
  • Wyłączna wina poszkodowanego
  • Wyłączna wina osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec

Podobna sytuacja została przewidziana przez Kodeks Cywilny w art. 434 – tutaj uregulowana została odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części. Osobą odpowiedzialną jest samoistny posiadacz budowli, a więc każdy kto włada tą budowlą jak właściciel. W przeciwieństwie jednak do poprzedniej sytuacji, odpowiedzialność samoistnego posiadacza jest ograniczona tylko do dwóch sytuacji. Zachodzą one, kiedy:

  • Budowla nie jest utrzymana w należytym stanie
  • Zaistniała jakaś wada w budowie

Nieważne jest przy tym, czy samoistny posiadacz ponosi jakąkolwiek winę w nieutrzymaniu budowli w należytym stanie lub wadzie w budowie.