holiday

Odszkodowanie za nieudane wakacje

Urlop to czas, który chcemy wykorzystać jak najlepiej – i mamy do tego pełne prawo. Co więc zrobić, kiedy warunki zaplanowanych przez nas wakacji znacznie odbiegają od warunków, które zostały nam obiecane w umowie o organizację imprezy turystycznej? Niezorganizowanie obiecanych wycieczek czy nieodpowiednie zakwaterowanie stanowią uchybienie konkretnym postanowieniom umowy, można więc w razie ich niewykonania ubiegać się o odszkodowanie.

Takie roszczenie może obejmować zarówno szkodę majątkową, jak i niemajątkową. Majątkowa składać się będzie ze zwrotu przynajmniej części kosztów za nieudane wakacje, zaś niemajątkowa polegać będzie na zadośćuczynieniu za zmarnowany urlop.

Organizator turystyki może zwolnić się od odpowiedzialności jeżeli jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, osób trzecich (jeśli nie można ich było uniknąć) lub siłą wyższą (art.11a ust.1 ustawy o usługach turystycznych).

Podkreślić należy, że dochodzenie roszczeń za nieudany urlop nie może opierać się na dobrach osobistych, gdyż według orzecznictwa Sądu Najwyższego „udany urlop” nie stanowi wartości przysługującej każdemu człowiekowi. Działanie organizatora turystyki może jednak prowadzić np. do pogorszenia zdrowia – wtedy zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego będzie jak najbardziej zasadne.