CZY PRZYSŁUGUJE MI ODSZKODOWANIE?

Jeżeli na skutek wypadku spowodowanego przez inną osobę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać:

  • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • Zwrotu kosztów leczenia ( także za granicą ) opieki zdrowotnej, zakupu sprzętu medycznego , niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania, zwrot kosztów rehabilitacji oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem;
  • Renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
  • Renty z tytułu utraty żywiciela rodziny;
  • Zwrotu kosztów za rzeczy, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.
  • Odszkodowania za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej

W JAKIEJ WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ?

Wysokość kwoty odszkodowania jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo to podstawowy, lecz nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania. Wysokość zadośćuczynienia podlega ocenie przy uwzględnieniu szeregu czynników i ma na celu złagodzenie wszystkich cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.

ILE TO KOSZTUJE?

Nie ponosisz żadnych kosztów z góry. Nie pobieramy żadnych zaliczek. Umowa jest przejrzysta i nie zawiera żadnych ukrytych kosztów. Nasze wynagrodzenie jest prowizją od wypłacanych Poszkodowanemu kwot, a płatność następuje dopiero po przyznaniu odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

W JAKIM CZASIE OTRZYMAM ODSZKODOWANIE?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zgodnie z prawem, są zobowiązane do przestrzegania pewnych ram czasowych. Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Przepisy prawa przewidują również sytuacje wyjątkowe wskazując, iż w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30-dniowym okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Przykładowo, niedostarczenie pełnej dokumentacji może być podstawą do przeciągania wypłaty odszkodowania.