Szkoda rzeczowa powstaje na skutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. Polega ona na zmniejszeniu majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia, z którym ustawodawca wiąże powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej.

W praktyce w ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które w wyniku wypadku utraciły, uszkodziły lub zniszczyły pojazd mechaniczny lub poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (pożary, huragany, zalania, kradzieże etc.).

W przypadku odszkodowania z tzw. OC sprawcy szkody tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, powstałe szkody dotyczą najczęściej:

• uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu
• uszkodzenia lub zniszczenia odzieży
• kosztów holowania pojazdu
• kosztów wynajmu samochodu zastępczego

Szkoda w pojeździe zgłoszona do likwidacji zakładowi ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, zwyczajowo kwalifikowana jest jako:

• szkoda częściowa – gdy pojazd nadaje się do naprawy
• szkoda całkowita – gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody (z tym wyjątkiem, że w wypadku ubezpieczenia autocasco zasady ustalania definicji szkody całkowitej należą do ubezpieczyciela i są zawarte w ogólnych warunkach umowy)

SPRAWDŹ POZOSTAŁE RODZAJE SPRAWY
2908718524d3cb1ba0c2550dbe0a-1458445.jpgd_-2
pieniądze
An orange flame burning the roof of a little paper house
rolnictwo2
ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU
child after bicycle accident
swieczki2
lekarz2
szyba2
praca2