błędy przy porodzie

Szkody wyrządzone przy porodzie

Zgodnie z art. 4461 z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Taka szkoda może wynikać przykładowo z niewykonania bądź opóźnionego wykonania zabiegu cesarskiego cięcia mimo bezwzględnych wskazań ku temu, nienależytego monitorowania stanu zdrowia matki i dziecka przed i w trakcie porodu, braku odpowiedniego nadzoru medycznego w przypadku tzw. „ciąż wysokiego ryzyka”, nierozpoznaniu wad rozwojowych płodu i niepodjęcia niezwłocznego leczenia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Jeżeli w wyniku wskazanych sytuacji dziecko dozna szkody, urodzi się chore bądź bez szans do samodzielnego życia kiedykolwiek, będzie mogło ubiegać się o odpowiednie zadośćuczynienie, bowiem doznana przez nie szkoda wynika wprost z błędu lekarskiego. Każdego lekarza obowiązują pewne standardy leczenia, których jest obowiązany przestrzegać; w wypadku naruszenia tych standardów, odpowiada on za szkodę na osobie, również w zakresie szkód przed urodzeniem.