blad-ekarza

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarza?

Aby można było w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż wystąpił błąd medyczny należy przede wszystkim  zbadać czy lekarz bądź inny członek personelu medycznego dopuścił się zawinionego działania bądź zaniechania. Odpowiedzialność cywilna za błędy medyczne opiera się bowiem na zasadzie winy. Wystarczy zatem stwierdzenie chociażby winy nieumyślnej (zaniedbania, rażącego niedbalstwa), aby można było danej osobie przypisać odpowiedzialność cywilną.

Zatem ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza bądź innego członka personelu medycznego w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował lub mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej. Zachowanie zarówno lekarzy jak   i personelu medycznego  powinno być oceniane przez pryzmat profesjonalizmu oraz zachowania staranności obowiązującej w danym zawodzie.

Czego mogę się domagać ?

Kolejną rzeczą jest  ustalenie jakie  negatywne skutki rodzi dla poszkodowanego zaistnienie błędu medycznego. Czy działanie lekarza, bądź pozostałych członków personelu medycznego spowodowało u pacjenta jakąś dolegliwość, np. w postaci dysfunkcji niektórych narządów, konieczności prowadzenia dalszego leczenia czy rehabilitacji, które nie zaistniałyby, gdyby personel zachował się prawidłowo? Ponieważ tylko zachowanie, które spowodowało negatywne skutki, rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Poszkodowany może domagać się następujących roszczeń:

  • Zadośćuczynienia
  • Odszkodowania
  • Wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia
  • Renty okresowej na zwiększone potrzeby
  • Renty okresowej z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy

Od czego zacząć? 

Przede wszystkim poszkodowany musi uzyskać dokumentację z placówki, w której jego zdaniem popełniono błąd. Poszkodowany powinien posiadać pełną dokumentację, a nie jedynie jej  część. Dodatkowo pacjent powinien zgromadzić dokumenty z miejsc, w których leczył się po popełnieniu błędu. To właśnie na podstawie tych dokumentów wywnioskować można w jaki sposób błąd medyczny wpłynął na zdrowie i życie pacjenta.

Bardzo często przydatne jest zasięgnięcie opinii innego specjalisty z danej dziedziny, pracującego w innej placówce medycznej. Jego opinia  pozwoli wstępnie określić, jakie mamy szanse na dowiedzenie naszych racji w sprawie sądowej. Pamiętajmy, że sąd swój wyrok oprze na opinii niezależnego biegłego lekarza powołanego z listy biegłych – opinia ta dla każdego sądu jest kluczowa.

Możliwe jest dochodzenie odszkodowania z tytułu błędu medycznego na dwa sposoby:

  • Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do sprawa orzekania o zdarzeniach medycznych w ramach ustawy o prawach pacjenta.
  • Postępowanie cywilne, które inicjuje poszkodowany pozywając zobowiązanego do zapłaty świadczeń odszkodowawczych.

Sprawy o odszkodowania z tytułu błędu lekarskiego są jednymi z najbardziej skomplikowanych, zatem warto zwrócić się do prawnika posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jak również znajomość zagadnień medycznych. 

Prowadziliśmy wiele tego rodzaju postępowań odszkodowawczych. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu wybrać właściwą drogę dochodzenia odszkodowania.