Osoba poszkodowana przy pracach żniwnych, innych pracach rolniczych, w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego może liczyć na odszkodowanie za poniesioną szkodę na osobie czy też na mieniu (np. gdy zwięrzę rolnika uszkodzi samochód lub inną rzecz ) z ubezpieczenia OC rolników, które ma obowiązek posiadać każdy rolnik.

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje swoim zakresem oprócz rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne również osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym a także osoby pracujące z rolnikiem w tymże gospodarstwie rolnym.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie w rolnictwie z ubezpieczenia OC rolników?

Osoba, która na skutek zdarzenia doznała szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, o ile powstała ona w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

SPRAWDŹ POZOSTAŁE RODZAJE SPRAWY
2908718524d3cb1ba0c2550dbe0a-1458445.jpgd_-2
pieniądze
An orange flame burning the roof of a little paper house
rolnictwo2
ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU
child after bicycle accident
swieczki2
lekarz2
szyba2
praca2