swiece2

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Niespodziewana i gwałtowna śmierć bliskiej osoby stanowi dla każdego wielki cios.
Tragiczna śmierć najbliższej osoby, prowadzi do naruszenia naszego dobra osobistego, jakim jest prawo do życia w pełnej rodzinie.
Choć żadne pieniądze nie przywrócą życia najbliższej osobie, finansowa rekompensata za jej śmierć pozwoli godnie żyć.

Jak oszacować wysokość zadośćuczynienia?
Precyzyjne oszacowanie wpływu śmierci członka rodziny na życie osoby najbliższej jest właściwie niemożliwe, a utraty osoby bliskiej nie jest w stanie zrekompensować żadna kwota zadośćuczynienia.

Przepisy prawa nie określają konkretnych kwot, których może dochodzić pokrzywdzony. Zadośćuczynienie ma rekompensować krzywdę, a więc powinno stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość.

Kim jest osoba bliska?
Art. 446 § 4 kodeksu cywilnego przewiduje, iż: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że do kręgu najbliższych członków rodziny zaliczyć można różne osoby. Niewątpliwie będą to przede wszystkim rodzice i dzieci zmarłego, ale także inne osoby pozostające w stosunkach rodzinnych – np. dalsi zstępni i wstępni, teściowie, synowa i zięć, macocha lub ojczym, czy dziecko pozostające pod opieką rodziny zastępczej. W szczególności podkreśla się, że nie można postrzegać pojęcia rodziny wyłącznie przez pryzmat pokrewieństwa, ale trzeba zbadać dany kontekst sytuacyjny. Kluczowe znaczenie ma jednak więź uczuciowa, bliskość relacji pomiędzy zmarłym a uprawnionym do zadośćuczynienia.

Przesłanki wpływające na wysokość zadośćuczynienia:
Główne czynniki, które powinny rzutować na wysokość zadośćuczynienia to przede wszystkim:

 • długotrwałość i stopień cierpień po utracie osoby najbliższej;
 • konsekwencje dla sfery psychicznej;
 • wiek uprawnionego oraz wiek zmarłego;
 • stopień pokrewieństwa;
 • charakter relacji rodzinnych, intensywność kontaktów;
 • brak wsparcia dla małego dziecka ze strony rodzica, przerwanie więzi rodzinnych, zakłócenie
 • normalnego funkcjonowania rodziny;
 • brak poczucia bezpieczeństwa po śmierci bliskiej osoby;
 • fakt wspólnego zamieszkiwania;
 • przeżywanie żałoby.

Główne roszczenia, o które można się ubiegać:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji materialnej
 • renta alimentacyjna dla rodziny zmarłego lub innych osób, którym zmarły regularnie pomagał
 • zwrot kosztów pogrzebu i leczenia zmarłego