Zrzut ekranu 2019-11-13 o 20.07.52

Odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby w zakładzie pracy

Świadczenia, o które może ubiegać się rodzina pracownika zmarłego wskutek wypadku przy pracy:

– jednorazowe odszkodowanie z ZUS

– renta

– dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy

– zadośćuczynienie

Warunkiem koniecznym istnienia roszczeń rodziny zmarłego pracownika jest związek przyczynowy między tym zdarzeniem a śmiercią pracownika – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, które nastąpiły w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym ma miejsce nie tylko wówczas, gdy śmierć pracownika nastąpi w chwili wypadku czy też w krótkim czasie po nim, ale także gdy pracownik umrze w przeciągu kilku miesięcy od zdarzenia.

Prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS dla członków rodziny zmarłego pracownika przewiduje art. 13 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1205). Uprawnionymi członkami rodziny są:

– małżonek, przy czym jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji;

– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;

– rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony. 

Jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, wówczas pracodawca zobligowany jest do wypłacania renty przez cały czas trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania jeśli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Jeżeli do wypadku przy pracy i śmierci pracownika doszło z winy pracodawcy, rodzina zmarłego może ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie. Trzeba jednak pamiętać, że można się o nie starać tylko po otrzymaniu świadczenia z ZUS, albowiem odpowiedzialność pracodawcy ma jedynie charakter uzupełniający. Roszczenia te zostały uregulowane zostały w art. 446 Kodeksu cywilnego, który stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że roszczenia typu odszkodowawczego przysługują wyłącznie osobom bezpośrednio dotkniętym skutkami wypadku. Odszkodowanie może przysługiwać najbliższym, jeżeli w skutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Jeżeli w wypadku przy pracy zginął Twój bliski, może należeć Ci się również zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w skutek poniesionej straty. O jego wysokości decyduje stopień cierpień fizycznych, psychicznych, ich intensywność, czas trwania czy nieodwracalność.