Jakie kwoty zasądzają polskie sądy w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć ojca / matki

Odszkodowanie za śmierć ojca/matki  i zadośćuczynienie w dużym stopniu zależy od wspólnych relacji oraz  poziomu życia członków rodziny zmarłego  oraz zmiany tego poziomu po śmierci.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć ojca/matki kształtuje się w zależności od udowodnienia przed sądem wielu faktów w sprawie. Niezbędna jest obszerna lista dowodów, przedstawiających fakty z życia rodziny  przed śmiercią i po śmierci bliskiego, włączając w to również opinie biegłych z zakresu psychologii, na podstawie których, w przypadku skierowania sprawy do sądu, sąd będzie mógł oszacować i zasądzić stosowaną rekompensatę finansową.

Poniżej dwa przykłady wyroków w postępowaniach, w których najbliżsi osoby zmarłej wywalczyli zadośćuczynienie.

W wyroku z dnia 20.12.2012r. (  IV CSK 192/12) Sąd Najwyższy uznał, że 50.000,- zł. tytułem zadośćuczynienia za śmierć matki (kobieta zginęła w wypadku drogowym) jest kwotą rażąco zaniżoną. W związku z tym Sąd Najwyższy  przyznał powodowi kwotę 105.000 zł, uznając tym samym roszczenie powoda w całości.

W wyroku z dnia 16.07.13 r (I C 816/12 )  Sąd Okręgowy  we Wrocławiu ( w wyniku wypadku zmarł ojciec i mąż ) przyznał 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla żony, 120 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla córki, 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla syna.

Ubezpieczyciele nie mają  wątpliwości przy wypłatach dla najbliższych, czyli dla ojca czy matki po śmierci dziecka i w odwrotnych sytuacjach. Natomiast zdarza się, że odmawiają wypłaty zięciowi po śmierci teściowej lub teściowej po śmierci zięcia. Niemniej jednak  w przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym i ścisłych relacjach uzyskanie zadośćuczynienia jest także możliwe.

blad-ekarza

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarza?

Aby można było w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż wystąpił błąd medyczny należy przede wszystkim  zbadać czy lekarz bądź inny członek personelu medycznego dopuścił się zawinionego działania bądź zaniechania. Odpowiedzialność cywilna za błędy medyczne opiera się bowiem na zasadzie winy. Wystarczy zatem stwierdzenie chociażby winy nieumyślnej (zaniedbania, rażącego niedbalstwa), aby można było danej osobie przypisać odpowiedzialność cywilną.

Zatem ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza bądź innego członka personelu medycznego w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował lub mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej. Zachowanie zarówno lekarzy jak   i personelu medycznego  powinno być oceniane przez pryzmat profesjonalizmu oraz zachowania staranności obowiązującej w danym zawodzie.

Czego mogę się domagać ?

Kolejną rzeczą jest  ustalenie jakie  negatywne skutki rodzi dla poszkodowanego zaistnienie błędu medycznego. Czy działanie lekarza, bądź pozostałych członków personelu medycznego spowodowało u pacjenta jakąś dolegliwość, np. w postaci dysfunkcji niektórych narządów, konieczności prowadzenia dalszego leczenia czy rehabilitacji, które nie zaistniałyby, gdyby personel zachował się prawidłowo? Ponieważ tylko zachowanie, które spowodowało negatywne skutki, rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Poszkodowany może domagać się następujących roszczeń:

 • Zadośćuczynienia
 • Odszkodowania
 • Wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia
 • Renty okresowej na zwiększone potrzeby
 • Renty okresowej z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy

Od czego zacząć? 

Przede wszystkim poszkodowany musi uzyskać dokumentację z placówki, w której jego zdaniem popełniono błąd. Poszkodowany powinien posiadać pełną dokumentację, a nie jedynie jej  część. Dodatkowo pacjent powinien zgromadzić dokumenty z miejsc, w których leczył się po popełnieniu błędu. To właśnie na podstawie tych dokumentów wywnioskować można w jaki sposób błąd medyczny wpłynął na zdrowie i życie pacjenta.

Bardzo często przydatne jest zasięgnięcie opinii innego specjalisty z danej dziedziny, pracującego w innej placówce medycznej. Jego opinia  pozwoli wstępnie określić, jakie mamy szanse na dowiedzenie naszych racji w sprawie sądowej. Pamiętajmy, że sąd swój wyrok oprze na opinii niezależnego biegłego lekarza powołanego z listy biegłych – opinia ta dla każdego sądu jest kluczowa.

Możliwe jest dochodzenie odszkodowania z tytułu błędu medycznego na dwa sposoby:

 • Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do sprawa orzekania o zdarzeniach medycznych w ramach ustawy o prawach pacjenta.
 • Postępowanie cywilne, które inicjuje poszkodowany pozywając zobowiązanego do zapłaty świadczeń odszkodowawczych.

Sprawy o odszkodowania z tytułu błędu lekarskiego są jednymi z najbardziej skomplikowanych, zatem warto zwrócić się do prawnika posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jak również znajomość zagadnień medycznych. 

Prowadziliśmy wiele tego rodzaju postępowań odszkodowawczych. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu wybrać właściwą drogę dochodzenia odszkodowania.

Isn't it easy to avoid the accident?

Stłuczka na drodze. Co robić? Spisać oświadczenie czy wezwać policję?

Jakie ryzyko niesie ze sobą spisanie oświadczenia, bez wzywania policji?

Wiele osób decyduje się na spisanie oświadczenia i  daruje sobie wezwanie na miejsce stłuczki policji, ponieważ chcą załatwić sprawę szybko. Niestety należy wziąć pod uwagę, że sprawca, który przynał się do winy i sporządził wraz z poszkodowanym oświadczenie, w którym przyznaje się do winy –  może w późniejszym czasie oświadczenie wycofać.

Podpisanie oświadczenia o winie niczego jeszcze nie przesądza. Zakład Ubezpieczeń, po przyjęciu zgłoszenia szkody, zwraca się do sprawcy kolizji o potwierdzenie, że z jego winy doszło do kolizji drogowej, wskutek której uszkodzeniu uległ pojazd zgłaszającego szkodę.

Może się okazać, że kierowca, który doprowadził do kolizji, po kilku dniach zmieni zdanie              i przedstawi swojemu ubezpieczycielowi zupełnie inny przebieg zdarzenia. Oświadczenie co prawda podpisał, ale był w szoku, czy nawet został zmuszony do wypełnienia dokumentu przez poszkodowanego. Ubezpieczyciel w takim przypadku wstrzyma wypłatę odszkodowania do czasu wyjaśnienia sprawy, a poszkodowanego czeka bój o swoje prawa, co może potrwać kilka miesięcy, albo i lat jeśli sprawa trafi do sądu.

Zatem dla naszego bezpieczeństwa  – najlepiej na miejsce kolizji wezwać policję, która sporządzi notatkę dotyczącą zdarzenia –  dla ubezpieczyciela czy sądu, stanowi ona  bardzo ważny dowód w sprawie. 

Kiedy bezwzględnie należy wezwać policję?

Są sytuacje kiedy na miejsce kolizji należy wezwać policję. W sytuacji, gdy podejrzwamy, że kierujący pojazdem są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź gdy nie możemy się porozumieć, co do tego kto jest sprawcą, wówczas po prostu lepiej jest wezwać policję. Ponadto bezpośrednio po wypadku możemy być  pod wpływem stresu, co może być powodem, że pominiemy istotne dla sprawy informacje, których brak może być decydujący dla uzyskania późniejszego odszkodowania. Udział policji gwarantuje nam profesjonalizm i pewność, że wszelkie informacje i fakty zostaną zawarte w odpowiedniej notatce policyjnej. 

child after bicycle accident

Odszkodowanie za upadek na chodniku

Za szkodę, powstałą przez dziurę w chodniku, należy się odszkodowanie.

W wielu miejscach do dnia dzisiejszego chodniki są krzywe, nierówne, posiadają wybrzuszenia, dziury i inne ubytki. Często zdarza się, że na skutek upadku na chodniku doznajemy różnych obrażeń. Mało kto jednak już wie, że w takim przypadku pieszemu przysługuje odszkodowanie.

Kto odpowiada za stan nawierzchni chodnika?

W takiej sytuacji należy pamiętać, że zgodnie z wymogami prawa, chodniki oraz drogi powinny być utrzymywane w należytym stanie, a za utrzymanie drogi w stanie właściwym odpowiada zarządca, który powinien utrzymywać podlegające mu drogi i chodniki w stanie wykluczającym narażenie pieszych na wypadek.

Doszło do wypadku – co dalej ? Jak zabezpieczyć dowody ?

Bardzo istotnym jest zgromadzenie jak największej ilości dowodów, które potwierdzą powstałą szkodę. Mogą to być dowody w postaci oświadczenia świadków zdarzenia, oświadczenia osób zamieszkujących w pobliżu. Doskonałym środkiem dowodowym będą również zdjęcia z miejsca zdarzenia i zdjęcia uszkodzeń, a także dokumentacja medyczna.

Jeśli stałeś się ofiarą wypadku na chodniku, (oblodzonym lub nierównym), poślizgnąłeś się w sklepie – możesz domagać się nie tylko wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale także zwrotu utraconego zarobku, kosztów leczenia, które często bywa bardzo kosztowne.

Skutecznie reprezentujemy osoby poszkodowane. Jeżeli masz wątpliwości czy masz prawo do uzyskania odszkodowanie za poślizgnięcie i upadek skontaktuj się z nami. Analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna.

swiece2

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Niespodziewana i gwałtowna śmierć bliskiej osoby stanowi dla każdego wielki cios.
Tragiczna śmierć najbliższej osoby, prowadzi do naruszenia naszego dobra osobistego, jakim jest prawo do życia w pełnej rodzinie.
Choć żadne pieniądze nie przywrócą życia najbliższej osobie, finansowa rekompensata za jej śmierć pozwoli godnie żyć.

Jak oszacować wysokość zadośćuczynienia?
Precyzyjne oszacowanie wpływu śmierci członka rodziny na życie osoby najbliższej jest właściwie niemożliwe, a utraty osoby bliskiej nie jest w stanie zrekompensować żadna kwota zadośćuczynienia.

Przepisy prawa nie określają konkretnych kwot, których może dochodzić pokrzywdzony. Zadośćuczynienie ma rekompensować krzywdę, a więc powinno stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość.

Kim jest osoba bliska?
Art. 446 § 4 kodeksu cywilnego przewiduje, iż: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że do kręgu najbliższych członków rodziny zaliczyć można różne osoby. Niewątpliwie będą to przede wszystkim rodzice i dzieci zmarłego, ale także inne osoby pozostające w stosunkach rodzinnych – np. dalsi zstępni i wstępni, teściowie, synowa i zięć, macocha lub ojczym, czy dziecko pozostające pod opieką rodziny zastępczej. W szczególności podkreśla się, że nie można postrzegać pojęcia rodziny wyłącznie przez pryzmat pokrewieństwa, ale trzeba zbadać dany kontekst sytuacyjny. Kluczowe znaczenie ma jednak więź uczuciowa, bliskość relacji pomiędzy zmarłym a uprawnionym do zadośćuczynienia.

Przesłanki wpływające na wysokość zadośćuczynienia:
Główne czynniki, które powinny rzutować na wysokość zadośćuczynienia to przede wszystkim:

 • długotrwałość i stopień cierpień po utracie osoby najbliższej;
 • konsekwencje dla sfery psychicznej;
 • wiek uprawnionego oraz wiek zmarłego;
 • stopień pokrewieństwa;
 • charakter relacji rodzinnych, intensywność kontaktów;
 • brak wsparcia dla małego dziecka ze strony rodzica, przerwanie więzi rodzinnych, zakłócenie
 • normalnego funkcjonowania rodziny;
 • brak poczucia bezpieczeństwa po śmierci bliskiej osoby;
 • fakt wspólnego zamieszkiwania;
 • przeżywanie żałoby.

Główne roszczenia, o które można się ubiegać:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji materialnej
 • renta alimentacyjna dla rodziny zmarłego lub innych osób, którym zmarły regularnie pomagał
 • zwrot kosztów pogrzebu i leczenia zmarłego