co-to-jest-odzkodowanie

Co to jest odszkodowanie?

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby bądź podmiotu, która tę szkodę wyrządziła. 

Świadczenie odszkodowawcze zawsze ma charakter kompensacyjny i jest ściśle związane ze sferą majątkową – jego celem jest wyrównanie uszczerbku w majątku, którego doznał poszkodowany. Wyrównanie to obejmuje straty, które poniósł poszkodowany, a także utracone korzyści. 

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?

Wystąpienie odpowiedzialności odszkodowawczej wymaga spełnienia określonych przesłanek:

  • musi wystąpić szkoda
  • szkoda musi wynikać ze zdarzenia, z którym ustawa wiąże obowiązek jej naprawienia
  • pomiędzy zdarzeniem, z którym ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody a szkodą musi zachodzić adekwatny związek przyczynowy

Za co mogę dostać odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje każdemu, kto w wyniku określonego zdarzenia – umyślnego bądź nie, poniósł szkodę na skutek m. in. wypadków drogowych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, ale również błędów medycznych, potknięć czy poślizgnięć. Sprawcą może być inny użytkownik drogi, jej zarządca, szpital lub lekarz, a także pracodawca lub współpracownik. 

Poszkodowany często może wybrać, w jaki sposób powinno nastąpić naprawienie szkody – przez przywrócenie stanu poprzedniego (jeżeli jest to możliwe), bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 

Warto pamiętać, aby gromadzić wszelką dokumentację potwierdzającą poniesione przez nas koszty.

Ile pieniędzy mogę dostać w ramach odszkodowania?

Kwota odszkodowania zależna jest od wielu czynników, m.in. rodzaju szkody, zawartej polisy czy poniesionych kosztów. Co do zasady odszkodowanie nie może być wyższe lub niższe od szkody poniesionej przez poszkodowanego (uchwała SN z dnia 19.03.1998 r., III CZP 72/97). Niestety stałą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest wypłacanie zaniżonych świadczeń odszkodowawczych. W takich sytuacjach stajemy po stronie poszkodowanych i w trosce o ich dobro walczymy o godne, należne im odszkodowania.