uni

Reklamacja czyli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania? Wypłacone świadczenie jest zaniżone? Te i inne sytuacje są nam doskonale znane. Podpowiadamy jakie kroki należy podjąć.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostało uregulowane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Tak więc jeżeli nie zgadzasz się z wydaną decyzją w Twojej sprawie zawsze masz prawo ją zakwestionować poprzez przysługujący Ci środek prawny – reklamację. 

Zaniżone odszkodowanie, odmowa wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania, brak wydania decyzji w ustawowym terminie, jak również niewłaściwy przebieg postępowania likwidacyjnego – to wszystko może być przedmiotem Twojego odwołania.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Reklamację możemy wnieść na piśmie bądź ustnie. Radzimy jednak zastosować formę pisemną, a sporządzone odwołanie przesłać do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego listem poleconym. Twoje pismo musi zawierać istotne ze względu na daną sprawę argumenty i dowody potwierdzające niesłuszność wydanej decyzji.

Ile będę czekać na odpowiedź?

Z wyjątkiem szczególnie skomplikowanych przypadków zakład ubezpieczeń powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Otrzymałem odpowiedź – odmowną. Co dalej?

Wciąż masz jeszcze możliwość walki o należne Ci świadczenia. Z naszego doświadczenia warto domagać się zmiany stanowiska ubezpieczyciela, nawet na drodze sądowej. W razie problemów zapraszamy do kontaktu.