zado

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to często w języku potocznym terminy używane zamiennie. Z prawnego punktu widzenia są to jednak zupełnie różne formy naprawienia zaistniałej szkody. Jakie są więc różnice między jednym a drugim terminem?

Odszkodowanie, jak już wskazywaliśmy w poprzednim wpisie,  jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby bądź podmiotu, która tę szkodę wyrządziła. Ma zawsze charakter kompensacyjny i jest ściśle związane ze sferą majątkową – jego celem jest wyrównanie uszczerbku w majątku, którego doznał poszkodowany. Wyrównanie to obejmuje straty, które faktycznie poniósł poszkodowany, a także utracone korzyści. Do wydatków tego rodzaju zalicza się m.in. koszty leczenia (w tym pobytu w szpitalu, rehabilitacji, opieki osób trzecich, zakupu leków), koszt dojazdów do placówek opieki medycznej czy koszt zakupu różnego rodzaju sprzętu. W przypadku szkód majątkowych mogą to być wydatki związane z naprawą uszkodzonego mienia, np. samochodu, mieszkania czy domu.

Zadośćuczynienie zaś jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu odniesionej szkody niemajątkowej. Ma na celu złagodzenie ujemnych przeżyć związanych z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi osoby pokrzywdzonej. Określenie wysokości należnego zadośćuczynienia jest niezwykle trudne, albowiem w zasadzie niemożliwym jest wycenienie cierpienia poszkodowanego. Na rozmiar wysokości zadośćuczynienia ma wpływ przede wszystkim rozmiar cierpień psychicznych i fizycznych, stopień i charakter uszczerbku na zdrowiu oraz jego nasilenie i ogólny czas trwania.  Przyjmuje się, że zadośćuczynienie ma przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla osoby poszkodowanej, a jednocześnie nie może być zbyt wygórowane względem doznanej krzywdy. Warto pamiętać, iż w przypadku poniesienia w wyniku tego samego zdarzenia szkody majątkowej i niemajątkowej możemy ubiegać się zarówno o odszkodowanie jak i zadośćuczynienie. Nierzadko jednak te świadczenia są znacząco zaniżane przez zakłady ubezpieczeń. W takich sytuacjach radzimy zaufać i powierzyć swoją sprawę specjalistom.